Skip to content
Home » Transport » Przepisy Celne » Jakie są procedury celne?

Jakie są procedury celne?

Procedury celne odgrywają istotną rolę w handlu międzynarodowym, umożliwiając swobodny przepływ towarów pomiędzy krajami. Są to formalności i czynności, które muszą być wykonane przez importerów i eksporterów w celu spełnienia wymagań urzędów celnych. Głównym celem procedur celnych jest kontrola przepływu towarów przez granice oraz ustalenie odpowiedniego opodatkowania.

Import

Procedury celne dotyczące importu obejmują szereg formalności, które muszą być spełnione przed wprowadzeniem towarów na terytorium kraju. W zależności od rodzaju towarów, mogą to być m.in. deklaracje celne, badania laboratoryjne, certyfikaty jakości czy zgłoszenie importowe. Organem odpowiedzialnym za kontrolę importu jest Urząd Celny, który sprawdza zgodność towarów z przepisami prawnymi oraz pobiera należności celne.

Export

Procedury celne związane z eksportem mają na celu uproszczenie procesu wysyłki towarów za granicę. Eksporterzy muszą dokonać zgłoszenia eksportowego oraz dostarczyć niezbędne dokumenty, takie jak faktury, listy przewozowe czy certyfikaty pochodzenia. W niektórych przypadkach konieczne jest także uzyskanie specjalnych zezwoleń eksportowych. Procedury celne zapewniają kontrolę nad wywozem towarów oraz dokumentację potrzebną do śledzenia przepływu handlowego.

Transit

Procedura celna w transporcie międzynarodowym dotyczy przemieszczania towarów przez terytorium kraju trzeciego. Jest to szczególnie istotne w przypadku tranzytu towarów, które mają zostać dostarczone do innego kraju. Aby skorzystać z procedury tranzytowej, konieczne jest złożenie odpowiednich dokumentów i zapewnienie, że towar jest odpowiednio zabezpieczony. Organem odpowiedzialnym za kontrolę tranzytu jest również Urząd Celny.

Procedury uproszczone

Dla ułatwienia handlu międzynarodowego, istnieją także procedury uproszczone, które pozwalają na szybsze przeprowadzenie transakcji. Przykładem takiej procedury jest tzw. uproszczone zgłoszenie cła, które pozwala na dokonanie zgłoszenia celno-skarbowego już po przyjeździe towaru na granicę. Innym przykładem jest procedura uproszczonej odprawy celnokontrolnej, która umożliwia skrócenie czasu oczekiwania na sprawdzenie towarów przez urzędników celnych.

Jak widzimy, procedury celne mają ogromne znaczenie dla handlu międzynarodowego. Ich skrupulatne przestrzeganie jest niezbędne dla zachowania porządku i bezpieczeństwa na granicach oraz właściwego funkcjonowania systemu opodatkowania. Dlatego też przedsiębiorcy zajmujący się importem i eksportem powinni być odpowiednio zaznajomieni z wymaganymi formalnościami celno-skarbowymi.

Na czym polega prawo celne?

Definicja prawa celnego

Prawo celne to zbiór przepisów regulujących wszelkie kwestie dotyczące importu i eksportu towarów. Ma ono na celu kontrolowanie i monitorowanie przepływu towarów przez granice państwa oraz pobieranie odpowiednich opłat celnych.

Funkcje prawa celnego

Prawo celne ma kilka głównych funkcji, którymi są:

 1. Kontrola importu i eksportu: Prawo celne zapewnia kontrolę nad przepływem towarów przez granice, aby zapobiegać przemytowi, nielegalnemu handlowi i ochronie interesów kraju.
 2. Pobieranie opłat celnych: Głównym celem prawa celnego jest pobieranie odpowiednich opłat celnych od importerów i eksporterów, co stanowi ważne źródło dochodów dla państwa.
 3. Ochrona lokalnej gospodarki: Prawo celne może być stosowane w celu ochrony lokalnej gospodarki poprzez nałożenie cła na importowane towary i promowanie produkcji krajowej.

Procedury celne

Kwestie związane z prawem celnych obejmują różne procedury, takie jak:

 • Deklaracja celna: Importer lub eksporter musi złożyć deklarację celną, w której zgłasza wszystkie szczegóły dotyczące towaru, takie jak wartość, ilość, pochodzenie itp.
 • Kontrola celna: Urzędnicy celni dokonują kontroli dokumentacji i fizycznych przesyłek w celu sprawdzenia zgodności z przepisami celno-skarbowymi.
 • Rozliczanie cła: Na podstawie deklaracji celnej i wyników kontroli celnej, urzędnicy celni ustalają wysokość należnych opłat celnych.

Rola organów celnych

Organami odpowiedzialnymi za egzekwowanie prawa celnego są organy celne, takie jak Urząd Celny czy Służba Celna. Ich głównymi zadania są:

 1. Monitorowanie przepływu towarów: Organy celne kontrolują przepływ towarów przez granice, sprawdzając zgodność z przepisami celno-skarbowymi.
 2. Pobieranie opłat celnych: Organizacje celne są odpowiedzialne za pobieranie opłat celnych od importerów i eksporterów.
 3. Zwalczanie nielegalnego handlu: Organy celne podejmują działania mające na celu zwalczanie nielegalnego handlu i przemytu towarów przez granice.

“Prawo celne ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania przepływu towarów i pobierania odpowiednich opłat celnych, zapewniając tym samym ochronę interesów kraju.”

Co podlega kontroli celnej?

1. Produkty importowane

Kontrola celna dotyczy głównie produktów importowanych z innych krajów. Są to towary, które są przywożone do Polski z zagranicy. W ramach kontroli celnej sprawdzane są dokumenty celne, takie jak faktury, listy przewozowe oraz inne dokumenty związane z importem.

2. Podatki i cła

Kontrola celna obejmuje również sprawdzenie płatności podatków i ceł. Cła są pobierane przez urząd celny jako opłaty za importowane towary. Kontrola celna ma na celu upewnienie się, czy płatności są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Nielegalne substancje i produkty

Kontrola celna ma również za zadanie wykrywanie nielegalnych substancji i produktów, takich jak narkotyki, dopalacze, podróbki znanych marek, nielegalne leki itp. Przejście przez kontrolę celną może obejmować skanowanie towarów lub dokładne sprawdzenie ich zawartości.

4. Artykuły spożywcze

Artykuły spożywcze, takie jak żywność, napoje czy suplementy diety, również podlegają kontroli celnej. Kontrola ta ma na celu zapewnienie, że importowane produkty spożywcze spełniają odpowiednie normy jakościowe i bezpieczeństwa.

5. Produkty roślinne i zwierzęce

Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, takie jak owoce, warzywa, mięso, ryby, nasiona, rośliny doniczkowe itp., również wymagają kontroli celnej. Jest to niezbędne w celu zapobiegania wprowadzeniu do kraju szkodników, chorób czy innych zagrożeń dla środowiska naturalnego.

6. Pojazdy i części samochodowe

Importowane pojazdy oraz części samochodowe także podlegają kontroli celnej. Kontrola ta obejmuje sprawdzenie dokumentacji pojazdu, jego stanu technicznego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami.

7. Ubrania i produkty tekstylne

Ubrania i inne produkty tekstylne będące przedmiotem importu podlegają kontroli celnej. Sprawdzane są m.in. zgodność z normami jakościowymi, oryginalność marki oraz zgodność z deklarowanymi informacjami na metkach.

8. Elektronika i sprzęt RTV/AGD

Importowany sprzęt elektroniczny oraz RTV/AGD także jest kontrolowany pod względem zgodności z normami bezpieczeństwa, zasilaniem, certyfikatami oraz zgodnością z deklarowanymi parametrami.

9. Przesyłki pocztowe i kurierskie

Kontrola celna obejmuje także przesyłki pocztowe i kurierskie przywożone z zagranicy. Cel kontrolny polega na sprawdzeniu zawartości paczki, jej wartości oraz zgodności z dokumentami celno-skarbowymi.

10. Inne towary objęte przepisami celno-skarbowymi

Oprócz wymienionych powyżej kategorii, kontrola celna może dotyczyć również innych towarów objętych przepisami celno-skarbowymi, takich jak przedmioty sztuki, antyki, broń, wyroby tytoniowe, alkohol, kosmetyki itp.

W przypadku wszelkich wątpliwości co do przepisów celnych lub konieczności kontroli, zawsze warto skonsultować się z odpowiednimi służbami celno-skarbowymi, aby uniknąć nieprzyjemności związanych z naruszeniem przepisów. Jak powiedział Confucius:

“Mądry człowiek uczy się na błędach własnych, bardzo mądry – na cudzych”.

Co sprawdzają na odprawie celnej?

1. Dokumenty

Na odprawie celnej weryfikowane są różne dokumenty związane z przesyłką lub towarem, takie jak faktury, listy przewozowe, deklaracje celne i inne dokumenty związane z importem lub eksportem towarów.

2. Zgodność towaru z deklaracją celną

Celnicy sprawdzają, czy wszelkie informacje zawarte w deklaracji celnej są zgodne z towarem znajdującym się w przesyłce. Weryfikowana jest klasa towaru, wartość, ilość oraz wszelkie inne szczegóły deklarowane przez nadawcę.

3. Kontrola fizyczna

W przypadku podejrzenia niezgodności lub podejrzeń o przemyt, celnicy mogą przeprowadzić kontrolę fizyczną towaru. Sprawdzane są opakowania, oznakowania, a także przeprowadzane są badania i testy w celu potwierdzenia zgodności towaru z deklaracją.

4. Ograniczenia i zakazy

Celnicy sprawdzają również, czy przesyłka nie jest objęta jakimiś ograniczeniami lub zakazami dotyczącymi importu lub eksportu. Mogą to być np. produkty niebezpieczne, narkotyki, broń lub towary chronione prawem autorskim.

5. Podatki i cła

Na odprawie celnej celnicy kontrolują również płatności podatków i ceł związanych z importem lub eksportem towarów. Weryfikowane są stawki, metody obliczania oraz wszelkie związane z tym dokumenty.

6. Zwolnienia celne i preferencje handlowe

Celnicy sprawdzają, czy dany towar spełnia warunki zwolnienia celnego lub preferencji handlowych, które mogą obowiązywać w ramach umów handlowych między państwami.

7. Inspekcje dodatkowe

W niektórych przypadkach, celnicy mogą zlecić przeprowadzenie dodatkowych inspekcji towaru przez odpowiednie służby, takie jak służby weterynaryjne, fitosanitarne lub inne odpowiednie instytucje.

8. Prawidłowe oznakowanie

Celnicy sprawdzają również, czy towar jest prawidłowo oznakowany zgodnie z wymogami ustawowymi, takimi jak etykiety, numery identyfikacyjne, klasyfikacje towarowe itp.

9. Zabezpieczenie towaru

W trakcie odprawy celnej, celnicy mogą również sprawdzić, czy towar jest odpowiednio zabezpieczony, aby uniknąć uszkodzeń w czasie transportu lub innych nieprawidłowości.

10. Weryfikacja dokumentów pochodzenia

Celnicy mogą również sprawdzić dokumenty pochodzenia towaru, takie jak certyfikaty, świadectwa, poświadczenia i inne dokumenty potwierdzające legalne pochodzenie towaru.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub stwierdzenia naruszenia przepisów, celnicy mają prawo podjąć odpowiednie działania, takie jak nałożenie kar, przetrzymanie przesyłki lub inne środki wymagane przez prawo celne.

Zapamiętaj: Szczegółowe procedury odprawy celnej mogą się różnić w zależności od rodzaju towaru, kraju importu/eksportu oraz obowiązujących regulacji. Ważne jest przestrzeganie przepisów celnych i dostarczanie poprawnych dokumentów oraz informacji dotyczących przesyłki. Jakiekolwiek nieprawidłowości mogą prowadzić do opóźnień, dodatkowych kosztów lub innych problemów w procesie odprawy celnej.

“Dokładna i prawidłowa dokumentacja to klucz do szybkiej i bezproblemowej odprawy celnej.”

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące procedur celnych lub potrzebujesz dodatkowej pomocy, skontaktuj się z odpowiednimi służbami celnymi lub doradcami celnymi.

Jakie towary podlegają odprawie celnej?

Odprawa celna jest niezbędnym procesem przywozu czy wywozu towarów za granicę. W Polsce obowiązują odpowiednie przepisy, które określają, jakie towary podlegają takiej odprawie celnej.

Towary objęte odprawą celną

Istnieje szeroki zakres towarów, które podlegają odprawie celnej w Polsce. Należą do nich:

 1. Produkty spożywcze – żywność, napoje, suplementy diety itp.
 2. Artykuły luksusowe – biżuteria, zegarki, perfumy itp.
 3. Elektronika – telewizory, telefony komórkowe, komputery itp.
 4. Odzież i obuwie – zarówno nowe, jak i używane produkty tego rodzaju.
 5. Samochody i inne środki transportu.

Procedura odprawy celnej

Aby przeprowadzić odprawę celną, należy zastosować się do odpowiednich procedur. W przypadku importu towarów do Polski, konieczne jest złożenie deklaracji celnej oraz opłacenie należności celnych i podatkowych.

Po złożeniu deklaracji towarowej, organ celny przeprowadza kontrolę dokumentów i towarów. Jeśli wszystko jest zgodne z przepisami, odprawa celna zostaje zakończona po zapłaceniu odpowiednich opłat.

Wyjątki od odprawy celnej

Należy pamiętać, że nie wszystkie towary podlegają odprawie celnej. Istnieje kilka wyjątków od tego obowiązku, takich jak:

 • Towary przewożone na cele prywatne i o niewielkiej wartości.
 • Towary objęte specjalnymi umowami handlowymi, np. wolnym handlem w ramach Unii Europejskiej.
 • Towary w ruchu tranzytowym przez terytorium Polski.
0 0 głosy
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 Comments
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Zakomentuj!x