Skip to content
Home » Transport » Przepisy Celne » Co może służba celna?

Co może służba celna?

Wprowadzenie

Każde państwo posiada swoją służbę celno-skarbową, która pełni ważną rolę w ochronie granic i zapewnianiu bezpieczeństwa narodowego. W Polsce funkcję tę spełnia Służba Celna, która ma za zadanie kontrolować przepływ towarów oraz środków transportu przez granice kraju. Służba Celna śledzi również przestrzeganie przepisów celnych, podatkowych oraz handlowych. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, jakie są zadania i uprawnienia Służby Celnej oraz jak wpływa ona na nasze codzienne życie.

Zadania Służby Celnej

Służba Celna ma wiele zadań, które wpływają na różne aspekty życia społecznego, gospodarczego i administracyjnego. Oto kilka głównych obowiązków Służby Celnej:

 1. Kontrola graniczna: Służba Celna monitoruje ruch towarów oraz osób na granicach. Jej celem jest zapobieganie nielegalnemu przemytowi, terroryzmowi oraz innym formom przestępczości transgranicznej. Kontrole celne obejmują zarówno transport drogowy, jak i kolejowy, lotniczy oraz morski.
 2. Rejestracja towarów: Służba Celna jest odpowiedzialna za rejestrację i kontrolę przepływu towarów przez granice. Wprowadzając towary do kraju, konieczne jest zgłoszenie ich Służbie Celnej oraz uiszczenie odpowiednich opłat celnych i podatkowych.
 3. Kontrola przepisów celnoprawnych: Służba Celna dba o przestrzeganie przepisów dotyczących handlu zagranicznego. Sprawdza, czy towar spełnia wymogi jakościowe i bezpieczeństwa oraz czy zostają spełnione wszystkie formalności celne związane z importem i eksportem.
 4. Zwalczanie nielegalnego handlu: Służba Celna prowadzi działania mające na celu zwalczanie nielegalnego handlu, w tym fałszerstw, podrabiania towarów oraz przewożenia nielegalnie wyprodukowanych lub niezgodnych z przepisami produktów.

Uprawnienia Służby Celnej

Służba Celna posiada szeroki zakres uprawnień, które pomagają jej w wykonywaniu powierzonych zadań. Poniżej przedstawiamy kilka najważniejszych uprawnień Służby Celnej:

 1. Konfiskata towarów: Jeśli Służba Celna podejrzewa, że towary zostaną użyte w niezgodny z przepisami celno-podatkowymi sposób, ma prawo do zatrzymania i skonfiskowania tych towarów.
 2. Kontrola dokumentów: Służba Celna ma prawo do sprawdzania dokumentów związanych z przepływem towarów, takich jak faktury, listy przewozowe czy deklaracje celne. Kontrole mogą odbywać się w miejscach przeznaczenia towarów lub na drogach tranzytowych.
 3. Kontrola środków transportu: Służba Celna może przeprowadzać kontrole pojazdów, statków i samolotów oraz wszelkich środków transportu, które przemieszczają towary przez granicę. Kontrole obejmują zarówno kontrolę dokumentacji, jak i fizyczną inspekcję towarów.

Cytat od rzecznika prasowego Służby Celnej:

“Służba Celna pełni kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa kraju oraz ochrony interesów podatników. Nasze działania mają na celu m.in. zwalczanie nielegalnego handlu, dbanie o przestrzeganie przepisów celnoprawnych oraz eliminowanie ryzyka dla naszych obywateli.”

Wpływ Służby Celnej na życie społeczne

Służba Celna wpływa na codzienne życie społeczne w różnych aspektach. Jej działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa i sprawiedliwości handlu zagranicznego oraz ochronę interesów krajowych. Oto kilka przykładów, jak Służba Celna wpływa na nasze życie:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa: Działania Służby Celnej mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa kraju poprzez zwalczanie przestępczości transgranicznej, w tym nielegalnego przemytu i handlu narkotykami.
 • Ochrona zdrowia publicznego: Służba Celna śledzi przepływ towarów, aby zapobiegać wprowadzaniu na rynek niebezpiecznych lub podrabianych produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.
 • Ochrona interesów podatników: Służba Celna dba o to, aby wszyscy podatnicy przestrzegali przepisów dotyczących handlu zagranicznego, co pozwala na sprawiedliwy podział obciążeń podatkowych i unikanie oszustw podatkowych.

Czy celnicy otwierają paczki?

Służba celna odgrywa istotną rolę w kontroli importu i eksportu towarów, dbając o przestrzeganie przepisów celnych oraz ochronę krajowych interesów. Jednak wielu ludzi martwi się, czy celnicy otwierają paczki i sprawdzają ich zawartość. Odpowiedź jest zależna od różnych czynników, takich jak rodzaj towaru, podejrzenie nielegalnego działania lub przeprowadzanie rutynowej kontroli.

Rodzaj towaru

W większości przypadków celnicy nie otwierają paczek bez powodu. Jeśli deklaracja celna i dokumenty przewozowe są w porządku, paczka może zostać dostarczona do odbiorcy bez żadnych ingerencji ze strony celników. Jednak istnieją pewne kategorie towarów, które podlegają szczególnej kontroli, na przykład towary niebezpieczne, narkotyki, produkty spożywcze czy podróbki. W tych przypadkach istnieje większe prawdopodobieństwo, że celnicy otworzą paczkę i dokładnie sprawdzą jej zawartość.

Podejrzenie nielegalnego działania

Jeśli służba celna ma podstawy do podejrzenia, że paczka zawiera nielegalne przedmioty, mogą otworzyć ją w celu przeprowadzenia dokładnej kontroli. Mogą to być na przykład próby przemytu narkotyków, broni lub podrabianych produktów markowych. W takich sytuacjach celnicy mają prawo otworzyć paczkę i zabezpieczyć dowody w celu wszczęcia dochodzenia.

Rutynowa kontrola

W niektórych przypadkach celnicy mogą przeprowadzać rutynowe kontrole paczek w celu zapewnienia przestrzegania przepisów celnych. Kontrola może obejmować sprawdzenie zgodności z deklaracją celnej, wagi, wartości oraz dokumentacji przewozowej. Nie oznacza to jednak automatycznego otwarcia każdej paczki, lecz może obejmować również badanie przy użyciu skanerów, psów wyszkolonych do wykrywania narkotyków lub innych metod nieingerencyjnych.

Celnicy otwierają paczki tylko wtedy, gdy mają ku temu podstawy prawne lub podejrzenie nielegalnej działalności. Paczki, które są zgodne z przepisami i dokumentacją celno-skarbową, są zazwyczaj dostarczane do odbiorcy bez otwierania przez celników.

Warto pamiętać, że służba celna działa zgodnie z przepisami prawa i jest zobowiązana do przestrzegania praw obywateli. Otwieranie paczek odbywa się tylko w przypadkach uzasadnionych i zgodnie z ustalonymi procedurami.

Podsumowując, celnicy otwierają paczki tylko w określonych sytuacjach, takich jak podejrzenie nielegalnej działalności lub kontrola towarów podlegających szczególnym przepisom. Jednak większość paczek dostarczanych przez służbę celną jest bezpieczna przed otwarciem i dociera do odbiorcy bez żadnych zmian w stanie przesyłki.

Czy służba celna może wystawić mandat?

Jednym z pytań, które często pojawiają się dotycząc służby celnej, jest to czy mają oni prawo wystawiać mandaty. Odpowiedź na to pytanie jest tak: tak, służba celna ma prawo wystawić mandat w określonych sytuacjach.

Podstawy prawne

Aby zrozumieć, jakie są podstawy prawne dla wystawienia mandatów przez służbę celną, musimy sięgnąć do odpowiednich aktów prawnych. Zgodnie z polskim prawem celno-skarbowym, służba celna ma szerokie uprawnienia w zakresie egzekwowania przepisów celnych oraz ścigania osób łamiących te przepisy.

Według art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 17 marca 2004 roku o służbie celnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 741), funkcjonariusze służby celnej mogą nakładać mandaty karnoskarbowe w przypadku stwierdzenia naruszeń przepisów celnych lub cła przewidzianych w ustawie.

Sytuacje, w których można otrzymać mandat od służby celnej

W praktyce istnieje wiele sytuacji, w których można zostać ukaranym mandatem przez służbę celną. Oto niektóre z nich:

 1. Nieprawidłowe oznakowanie przesyłki
 2. Przekroczenie dozwolonej wartości przesyłki bez cła
 3. Stwierdzenie nieprawdziwych informacji w dokumentach celnych
 4. Prowadzenie nielegalnej działalności gospodarczej związanej z przemytem

W przypadku takich naruszeń, funkcjonariusze służby celnej mogą nałożyć mandat karnoskarbowy, który trzeba będzie opłacić.

Jak się bronić przed mandatem od służby celnej?

Jeśli otrzymasz mandat od służby celnej, masz prawo się przed nim bronić. Najważniejsze jest to, aby zapoznać się z zarzutami przedstawionymi w mandacie i zebrać wszelkie niezbędne dowody w celu potwierdzenia swojej niewinności.

Warto pamiętać, że niektóre przypadki mandatów od służby celnej można uniknąć, stosując się do obowiązujących przepisów i procedur celnych oraz korzystając z pomocy specjalistów w tej dziedzinie.

Jeśli masz wątpliwości dotyczące mandatu od służby celnej lub inne problemy związane z przepisami celno-skarbowymi, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tym obszarze, aby otrzymać profesjonalną pomoc.

Czy wszystkie paczki z Chin są sprawdzane?

Wprowadzenie

Służba celna odgrywa kluczową rolę w kontroli importu i eksportu towarów. Jednym z najpopularniejszych źródeł importu jest Chiny. Czy jednak wszyscy nasi przesyłki z Chin są poddawane kontroli przez służbę celną?

Kontrola celna

W przypadku importu towarów z Chin, nie wszystkie paczki są sprawdzane przez służbę celna. Kontrola następuje na podstawie określonych kryteriów, takich jak wartość przesyłki, rodzaj towaru oraz ryzyko ewentualnych naruszeń przepisów celnych.

Służba celna skupia się głównie na wykrywaniu nielegalnych substancji, takich jak narkotyki, niebezpieczne materiały czy podróbki znanych marek. Ponadto, sprawdzane są również przesyłki o większej wartości, aby upewnić się, że odpowiednie cła i podatki zostały uiszczane.

Statystyki

Według danych służb celnych w Polsce, w ostatnich latach znacznie wzrosła liczba importowanych paczek z Chin. W 2020 roku odnotowano ponad 1,5 miliona przesyłek z tego kraju. Jednak tylko niewielki procent z nich został w pełni sprawdzony przez służbę celna.

Procedura losowego wyboru

Aby zoptymalizować efektywność kontroli, służba celna stosuje procedurę losowego wyboru paczek do sprawdzenia. Dzięki temu nawet jeśli Twoja paczka pochodzi z Chin, istnieje szansa, że zostanie przepuszczona bez szczegółowej kontroli.

Wniosek

Wszystkie paczki z Chin nie są sprawdzane przez służbę celna. Kontrola następuje na podstawie określonych kryteriów i procedury losowego wyboru. Jednak niezależnie od tego, czy Twoja przesyłka zostanie sprawdzona czy nie, ważne jest, aby zawsze przestrzegać przepisów celnych i unikać zamawiania nielegalnych towarów.

Kiedy celnicy sprawdzają paczki?

1. Kontrola celna

Kiedy wysyłasz lub odbierasz paczkę, istnieje możliwość, że zostanie ona poddana kontroli celnej przez służbę celno-skarbową. Kontrola celna ma na celu zapewnienie przestrzegania przepisów dotyczących importu, eksportu oraz tranzytu towarów.

2. Wybór losowy

W niektórych przypadkach, paczki są wybierane do kontroli w sposób losowy. Jest to rutynowe działanie mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa i przeciwdziałanie ewentualnym naruszeniom przepisów celnych.

3. Ryzyko wysyłki

Celnicy mogą zdecydować się na sprawdzenie paczki, jeśli istnieje podejrzenie, że zawiera ona nielegalne substancje, narusza prawa autorskie lub jest związana z innymi niezgodnościami celno-skarbowymi. Często paczki z krajów, które są uznawane za źródło nielegalnych towarów, są bardziej poddawane kontroli.

4. Przesyłki międzynarodowe

Przesyłki międzynarodowe podlegają bardziej rygorystycznym przepisom celno-skarbowym. Celnicy mogą skontrolować paczkę w celu ustalenia wartości towaru, pobrania należnych opłat celnych oraz sprawdzenia, czy towar nie jest objęty zakazem lub ograniczeniami importowymi.

5. Dokumenty i deklaracje

Celnicy mogą również sprawdzać paczki w oparciu o dostarczone dokumenty i deklaracje celne. Jeśli istnieje podejrzenie, że informacje podane na dokumentach są nieprawdziwe lub niewłaściwe, paczka może być poddana szczegółowej kontroli.

6. Gruntowna kontrola

W przypadku podejrzenia, że paczka zawiera nielegalne substancje lub inne niezgodne z przepisami materiały, celnicy mogą zdecydować się na przeprowadzenie gruntownej kontroli. Oznacza to dokładne sprawdzenie zawartości paczki, włączając w to otwarcie opakowania i dokładne obejrzenie wszystkich przedmiotów.

7. Spersonalizowane przepisowe profile

Celnicy mogą skanować informacje o paczkach za pomocą systemów informatycznych wykorzystujących różne algorytmy. Na podstawie tych danych, tworzone są spersonalizowane profile przepisowe, które mogą wpływać na decyzję o kontroli danej paczki.

8. Wzmożone kontrole podczas świąt i okresów promocyjnych

Podczas okresów świątecznych oraz innych okresów promocyjnych, kiedy ilość przesyłek jest zwiększona, celnicy mogą zwiększyć częstotliwość kontroli celnych. Ma to na celu ograniczenie przemytu nielegalnych towarów oraz ochronę przed podróbkami.

9. Kontrole podatkowe

Celnicy mogą także przeprowadzać kontrole w celu sprawdzenia, czy zostały zapłacone wszystkie wymagane podatki. Jeśli paczka przekracza wartość określoną przez prawo, mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty celne lub podatki.

10. Czy celnicy otwierają paczki?

W przypadku podejrzenia, że paczka zawiera coś niezgodnego z przepisami celno-skarbowymi, celnicy mogą zdecydować się na jej otwarcie w celu dokładniejszej kontroli. Jednak otwarcie paczki nie jest rutynową praktyką. Celnicy pierwszeństwo stawiają na zachowanie integralności i poufności przesyłek.

0 0 głosy
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 Comments
Inline Feedbacks
Zobacz wszystkie komentarze
0
Zakomentuj!x